.

Illustrasjon av en åpen lås

.

Stiftelsen Frambu er omfattet av Åpenhetsloven. Her kan du lese om hvordan vi arbeider for å tilfredsstille kravene i loven.


.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Frambu er en ideell, selveid stiftelse. Stiftelsens overordnede mål er å bygge og spre kompetanse som skal bidra til at personer med diagnose skal kunne mestre sitt liv med størst mulig grad av selvstendighet i alle faser. Stiftelsen ser det som en særlig viktig oppgave å bidra til en bedring av situasjonen for personer med sjeldne diagnoser og deres familier.

Stiftelsen driver Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, som er en del av spesialisthelsetjenesten. I tillegg driver vi Leve NÅ, som er et nasjonalt tilbud til barn med livstruende og livsbegrensende tilstander og deres familie og tjenesteapparat.

Stiftelsen har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Forankring

Frambus arbeid med aktsomhetsvurdering etter Åpenhetsloven er forankret i retningslinjer som har som siktemål å forebygge og forhindre hendelser med potensiale for negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Aktsomhetsvurderingene baserer seg på følgende retningslinjer:

  • Frambu søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med sine samarbeidspartnere og leverandører ved å overholde etiske retningslinjer i samsvar med lokale og internasjonale standarder.
  • Frambu forplikter seg til å respektere og etterleve menneskerettigheter i henhold til OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
  • Frambu har nulltoleranse overfor enhver ulovlig eller uetisk adferd i virksomheten.
  • Frambu forplikter seg til å gi alle målgrupper trygge og pålitelige tjenester av høy faglig kvalitet og i samsvar med egne og allmenne etiske retningslinjer.
  • Frambu arbeider for å løse alle avvik riktig og til rett tid.

Hvordan arbeider vi med aktsomhetsvurderinger?

  • Ansvaret for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger ligger hos Frambus ledergruppe.
  • Målet med vurderingene er å hindre og forebygge mulige negative effekter på arbeidsforhold og menneskerettigheter i egen virksomhet, samt i leverandørkjeden.
  • Gjennom vurderingene identifiserer vi interessentgrupper som vil kunne bli negativt påvirket av virksomheten, med særlig fokus på sårbare grupper.
  • På grunnlag av vurderingene følger vi opp leverandørene våre, og vurderer risiko ved alle aktiviteter som kan ha mulige negative effekter.
  • Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av tiltak og forbedringsprosesser.

Hva viser vurderingene så langt?

Frambu har gjennomført en vurdering av risikoen for mulige negative effekter på arbeidsforhold og menneskerettigheter i leverandørkjeden. For å kartlegge risikoen, har vi tatt kontakt med et utvalg av våre største leverandører og bedt om en redegjørelse for hvordan disse arbeider med å overholde etiske retningslinjer i samsvar med lokale og internasjonale standarder. Gjennom disse vurderingene har vi ikke avdekket negative konsekvenser som har potensiale for negativ effekt på arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Innsyn

Du kan be om innsyn i vårt arbeid med aktsomhetsvurdering ved å kontakte oss skriftlig på e-post til info@frambu.no.

.