Bedre tilbud til barn med livsbegrensende sykdom

Bilde av liten jente sammen med mor og fysioterapeut

Våren 2020 utlyste Helsedirektoratet midler til etablering og drift av lindrende enheter for å skape større mangfold, kapasitet og verdighet innen omsorg ved livets slutt. Stiftelsen Frambu søkte, og fikk i juli 2020 tilskudd til å etablere Leve NÅ – Enhet for samhandling, livskvalitet og lindring. Prosjektets varighet er fire år. 

I Helsedirektoratets utlysningstekst ble det lagt vekt på utvikling og formidling av fagkompetanse innen palliasjon og å utvikle gode modeller for systematisk samarbeid med frivillige organisasjoner. Det ble spesifisert i utlysningen at barn og unge som har behov for lindrende behandling og omsorg skulle prioriteres.

Leve NÅ gir tjenester til familier med barn med livstruende eller livsbegrensende tilstander som har behov for palliasjon og tjenesteytere rundt disse. Målet med prosjektet er å styrke kompetansen på barnepalliasjon lokalt og bidra til bedre samhandling og koordinering av tjenester til det beste for barnet og familien. Tilbudet utvikles i nært samarbeid med lokalt tjenesteapparat, og tar utgangspunkt i en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming.

Leve NÅ sitt tilbud er et supplement til det lokale tjenesteapparatet, og gjennomføres i nært samarbeid med lokale instanser.

Les mer om prosjektet Leve Nå her